DDI Checker logo

Voorwaarden

Welkom en bedankt voor uw interesse in Global DDI Solutions, een online platform geïnitieerd door en eigendom van Virology Education B.V. (hierna “VE” of “Wij” of “Ons”), van Academic Medical Education B.V. (hierna “AME” of “Wij” of “Ons”) en ook van Global DDI Solutions B.V. (hierna naar als “GDDIS”). VE/AME/GDDIS worden gezamenlijk “Partijen” genoemd.

Partijen exploiteren de website op www.covid19DDI.nl (hierna te noemen de “Website”). De volgende Servicevoorwaarden vormen een wettelijk contract tussen u (hierna “u” genoemd) en de partijen met betrekking tot uw gebruik van de website. Bezoekers en gebruikers van de Website worden afzonderlijk aangeduid als “Gebruiker” en gezamenlijk als “Gebruikers”.

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Door u te registreren voor, toegang te krijgen tot, te browsen of gebruik te maken van de Website, erkent u dat u de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat (hierna gezamenlijk de “Voorwaarden” genoemd)

Ons privacy beleid kunt u hier bekijken.

Ons cookie beleid kunt u hier bekijken.

1. Privacy en gegevensbescherming

De partijen kunnen echter gebruikersinformatie vrijgeven als dit wettelijk verplicht is, of als we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan lokale, internationale of andere toepasselijke wetgeving of als reactie op een gerechtelijk bevel, gerechtelijke of andere dagvaarding, bevel of administratief verzoek van de overheid.

Bekijk ons ​​privacy beleid voor meer informatie.

2. Handelsmerken

De Website www.covid19ddi.nl en GDDIS’s, logo’s en zegels van Global DDI Solutions B.V. zijn handelsmerken (“Handelsmerken”) die eigendom zijn van Partijen. U mag geen van deze Handelsmerken, of variaties daarvan, gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partijen. U mag deze handelsmerken, of variaties daarvan, niet gebruiken voor promotionele doeleinden, of op een manier die opzettelijk of onopzettelijk beweert, suggereert of, naar het uitsluitend oordeel van de partijen, de schijn of de indruk wekt van een relatie met of goedkeuring door de feestjes. Alle Handelsmerken die geen eigendom zijn van de Partijen die verschijnen op de Website of op of via de diensten die beschikbaar zijn op of via de Website, indien aanwezig, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op de website mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig handelsmerk dat op de website wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het toepasselijke handelsmerk.

3. Eigen materialen en licenties

De Website is eigendom van en wordt beheerd door de Partijen. De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode of objectcode), software, diensten, inhoud, educatieve video’s en oefeningen, en alle andere elementen van de Website (de “Websitematerialen”) zijn beschermd door EU- en internationale auteursrecht-, octrooi- en handelsmerkwetten, internationale conventies en andere toepasselijke wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en eigendomsrechten. Al het websitemateriaal en alle handelsmerken, dienstmerken en handels-GDDIS’s die op of beschikbaar zijn via de website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de partijen, en de partijen behouden zich alle rechten voor die daarin en daarop niet uitdrukkelijk worden verleend door deze voorwaarden.

4. Verboden gedrag

U stemt ermee in om niet:

  • de Website gebruiken voor enig commercieel gebruik of doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partijen;
  • zich voordoen als een persoon of entiteit, valselijk een band met een persoon of entiteit claimen, of zonder toestemming toegang krijgen tot de Website-accounts van anderen, of enige andere frauduleuze activiteit uitvoeren;
  • ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen te doen of ongewenste e-mail of spam naar andere gebruikers van de website te sturen (inclusief, maar niet beperkt tot, ongevraagde advertenties, promotiemateriaal of ander wervingsmateriaal, bulkmailing van commerciële advertenties, kettingpost, informatieve aankondigingen , liefdadigheidsverzoeken en petities voor handtekeningen);
  • de Website gebruiken voor illegale doeleinden, of in strijd met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten, en gegevensbescherming en privacy;
  • Gebruikers van de Website belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen of bedriegen, of persoonlijke informatie over Gebruikers of derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun toestemming;
  • beveiligingsgerelateerde functies van de Website verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren;
  • reverse-engineering, decompilatie, demontage of andere poging om de broncode van de website of een deel daarvan te achterhalen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking;
  • wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken creëren op basis van de website of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de partijen hierin of voor zover de voorgaande beperking uitdrukkelijk is verboden door de toepasselijke wetgeving; of
  • opzettelijk de werking van de website of het plezier ervan door een gebruiker, op welke manier dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, door deelname aan aanvallen van het type denial-of-service of door het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen, of andere kwaadaardige code.

5. Vrijwaring

U stemt ermee in de Partijen, haar gelieerde ondernemingen, contractanten, werknemers, agenten en haar externe leveranciers, licentiegevers en partners (“de Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, en onkosten (inclusief juridische kosten en onkosten), die voortvloeien uit gebruik of misbruik van de website, schending van de voorwaarden of schending van de verklaringen, garanties en overeenkomsten die hierin zijn gemaakt.

6. Schade aan uw computer

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik, toegang tot, download of anderszins verkrijgen van inhoud, websitemateriaal, software of gegevens via de Website naar eigen goeddunken en op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw eigendom (inclusief uw computer systeem) of verlies van gegevens dat daaruit voortvloeit.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, zullen de partijen of hun gelieerde ondernemingen, contractanten, werknemers, agenten of externe partners, licentiegevers of leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolgschade, punitieve, afhankelijkheid of voorbeeldige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit een mislukte gerechtelijke actie of juridisch geschil, verloren zaken, gederfde inkomsten of winst, verlies van gegevens of enig ander geldelijk of niet-geldelijk verlies of schade van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of verband houdt met de gebruiksvoorwaarden van (of onmogelijkheid om te gebruiken) de Website of referentiesites of andere interacties met de Partijen, zelfs als de Partijen of een gemachtigde vertegenwoordiger van de Partijen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8. Toepasselijk recht

De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of claim van schending hiervan zal exclusief worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland. Door uitvoering van de Overeenkomst stemmen U en de Partijen hierbij in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken, en zien zij af van elk recht om de jurisdictie of locatie in dergelijke rechtbanken aan te vechten met betrekking tot een rechtszaak, actie of procedure onder of in verband met deze Overeenkomst.

9. Scheidbaarheid

Als een bepaling van de Voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beperkt of verwijderd uit de Voorwaarden tot het noodzakelijke minimum en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. Opdracht

De voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen, maar kunnen door de partijen worden toegewezen zonder toestemming of enige beperking. Elke toewijzing die in strijd met de Voorwaarden wordt gedaan, is nietig.

11.  Volledige Overeenkomst

De Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin en zullen niet worden gewijzigd behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen, of door een wijziging van de voorwaarden door de partijen.

12.  Openbaarmakingen

De Website wordt gehost in Nederland en de diensten die hieronder worden aangeboden, worden aangeboden door de Partijen: Biltstraat 106, 3572 BJ Utrecht, Nederland; info@amededu.com

13.  Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of corrigeren, neem dan contact met ons op via:

Virology Education / Academic Medical Education

Telefoon: +31 (0)30 230 7145

E-mail: info@amededu.com

Logo of the Drug Drug Interaction Checker for Covid 19

Deze website is middels een sponsoring mede mogelijk gemaakt door Pfizer BV. Pfizer BV heeft geen enkele invloed op de inhoud, advisering of ontwikkeling van deze website.

Analyseer interacties met geneesmiddelen op recept en OTC om te bepalen welke medicijncombinaties uw Patiënten kunnen tegenkomen.

Onze partners en investeerders

Logotype of the Radboud University Medical Center of the Netherlands

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen over interacties tussen geneesmiddelen.

Door je aan te melden voor onze nieuwsbrieven, geef je toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal van GDDIS voor deze en andere gerelateerde projecten.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.

© 2024 Global DDI Solutions. All rights reserved.